AVANTI FRANCESCO! (dawniej Fan-club Benedykta XVI)

Koalicja/federacja sympatyków tudzież synergików misji papieskiej

W związku z rozmową Ojca Świętego Franciszka z Kurią Generalną Towarzystwa Jezusowego, którą cytujemy poniżej:

Wobeto (prywatny sekretarz Geneała Jezuitów) powiedział: - Ojcze Święty, modlimy się dużo za Ciebie
- Modlicie o co? Bym szedł naprzód (go ahead) czy się wycofał (go back)? - zapytał Papież.
- Byś szedł naprzód (To go ahead) - powiedział Wobeto i wpadł do biura Generała z telefonem przy uchu wciąż mówiąc(...)

Za jezuitami deklarujemy pełne wsparcie dla owego Go Ahead! i w duchu ciągłości ogłaszamy transformację Fan Clubu B16 w inicjatywę Avanti Francesco! (Naprzód Franciszku!).


Jednocześnie dalej zachęcamy do prowadzenia studiów nad spuścizną Benedykta XVI.


Pobierz homilię Ojca Świętego Jana Pawła II z Warszawy, 09. sierpnia 1991 rokuDobrowolnie zrzeszeni członkowie Fan-clubu uzyskują przywilej udziału w niesieniu ciężaru Ojca Świętego wynikającego z troski o wszystkie Kościoły (2 Kor 11,28), wraz z przynależynymi temu utrapieniami wiodącymi najpewniejszą drogą do Królestwa Bożego (zob. Dz 14,22 et Flp 4,14, por. Ap 1,9, J 16,33, Rz 5,3, 2 Kor 7,4).

Od członków wymaga się zdecydowaniego popierania papieski celów i wysiłków, ofiarnej modlitwy i determinacji w propagowaniu papieskich nauk i zasad. Członkowstwo jest możliwe na jeden z dwóch opisanych poniżej sposobów.

Członek Fan-clubu na etapie sympatyka zobowiązuje się dobrowolnie:

  1. Wspierać posługę Benedykta XVI na Stolicy Piotrowej regularną modlitwą w formie, częstotliwości oraz wymiarze przez siebie wybranym. Szczególnie aktywizować ją w chwilach wyjątkowych zagrożeń, zgodnie ze Słowem Bożym (Dz 12,5). Członkostwo nabywa się przez złożenie deklaracji popartej rekomendacją aktywnego Członka lub katolickiego kapłana. Sekretariat lokalny może utworzyć każdy, kto podziela gówne idee zawarte w niniejszym opisie Projektu i kto nie utożsamia z góry, bez głębszego zbadania, woli Bożej ze swoją własną. Ta umiejętność oddzielenia przejawia się w zdolności współpracy z innymi w taki sposób, aby nie forsować swoich pomysłów wbrew argumentom współpracowników.
  2. Dokładać starań aby poznać, zrozumieć i konsekwentnie wdrażać w życie Kościoła nauczanie Benedykta XVI. Za minimalny wymiar przyjmuje się przeczytanie ze zrozumieniem tygodniowo 1 strony publikacji Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
  3. Dbać o dobre imię Ojca Świętego nie przynosząc mu wstydu: unikać wszelkiej nieprawości oraz nierozumności we własnym postępowaniu, a zwłaszcza podemując działania na rzecz dobra unikać konsekwentnie hołdowania zasadzie „cel uświęca wszelkie środki”

Członek Fan-clubu na etapie synergika (współpracownika działającego według zamysłu lidera) zobowiązuje się dobrowolnie:

  1. Wspólnotowo popularyzować nauczanie Josepha Raztingera/Benedykta XVI, a zwłaszcza działać poprzez aktywne włączanie się w programy inicjowane i popierane przez Stolicę Apostolską/Fundację Josepha Raztingera bądź tworzenie nowych, własnych
  2. Zacieśniać współpracę dla dobra Kościoła i ludzkości z wszelkimi grupami społecznymi stającymi po stronie prawdy i w służbie sprawiedliwości, podejmując oparte o rozeznanie duchowe współdziałanie, na zasadzie federacji autonomicznych inicjatyw/projektów.
  3. Raz do roku zdać egzamin z biegłej znajomości jednego, wybranego dziełka autorstwa Josepha Ratzingera/Bendykta XVI. Ma to zapobiec popadnięciu przekonanie, że ilość przechodzi w jakość, co jest iluzją.